Bác @duongnt nhân đà mới lấy PMP tính "hốt" luôn RMP hả?