Kiến thức trong PMBOK

Bạn có câu hỏi, bạn muốn tìm đáp án đúng? Mọi câu hỏi liên quan tới kiến thức PMBOK xin mời post ở đây!

Integration

Chủ đề
17
Bài viết
145
Chủ đề
17
Bài viết
145

Scope

Chủ đề
18
Bài viết
141
Chủ đề
18
Bài viết
141

Time

Chủ đề
19
Bài viết
131
Chủ đề
19
Bài viết
131

Cost

Chủ đề
17
Bài viết
133
Chủ đề
17
Bài viết
133

Quality

Chủ đề
13
Bài viết
105
Chủ đề
13
Bài viết
105

Human Resource

Chủ đề
6
Bài viết
55
Chủ đề
6
Bài viết
55

Communication

Chủ đề
9
Bài viết
65
Chủ đề
9
Bài viết
65

Risk

Chủ đề
14
Bài viết
148
Chủ đề
14
Bài viết
148

Procurement

Chủ đề
17
Bài viết
114
Chủ đề
17
Bài viết
114

Responsiblity&Ethic

Chủ đề
2
Bài viết
9
Chủ đề
2
Bài viết
9

General

Chủ đề
29
Bài viết
188
Chủ đề
29
Bài viết
188

Đề thi sau 31/08

Thảo luận về nội dung bài thi PMP sau ngày 31/08
Chủ đề
4
Bài viết
43
Chủ đề
4
Bài viết
43

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top