Offline 26/5/2013 của nhóm Loggigear PMP

duongnt

Well-known member
ko nên đưa từng ngày thành 1 topic riêng, nên để chung vào thread của nhóm cho đỡ loãng
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top