Some of questions that contain "risk"

ductamftu

Well-known member
1. The normal risk of doing business that carries opportunities for both gain and loss is called:
A. favorable risk
B. opportunity risk
C. pure risk
D. business risk

2. An example of risk mitigation is:
A. Using proven technology in the development of a product to lessen the probability that the product will not
work
B. Purchasing insurance
C. Eliminating the cause of a risk
D. Accepting a lower profit if costs overrun
E. a and b

3. Decision models used in project initiation include:
A. Comparative approaches and scoring models
B. Koenig analysis
C. Sales projections
D. Iterative risk sensitivity analysis

4. The core planning processes include:
A. Scope planning, activity sequencing, communications planning
B. Quality planning, communications planning, risk response development
C. Scope definition, activity duration estimating, cost budgeting
D. Scope planning, activity definition, cost estimating, quality planning, risk response planning

5. Which of the following is not an external-unpredictable risk?
A. Changes in government regulations
B. Natural hazards
C. Unexpected environmental side effects
D. Inflation

6. Standardization of purchased material:
A. Complicates inventory control
B. Reduces the risk of obsolescence
C. Reduces cost of purchasing and storage
D. Guarantees conformance to project schedule

7. As a project manager on a major construction project you spend some time informally interviewing contractors, team members, engineers and even some of the city permit people. You want to make sure you have all your bases covered in the planning process. This is an example of:
A. Information gathering and distribution
B. Risk analysis
C. Developing a project management information system
D. Gathering stakeholder skills and knowledge

8. The Scope Statement incorporates all of the following except:
A. Project justification
B. The basis for future project decisions
C. A list of significant project risks
D. Project objectives and deliverables '

Mời các bác cho ý kiến và giải thích giùm nhé!
 
Sửa lần cuối:

demigarcon

Nhà truyền đạo
1-D, hì, tớ chẳng biết giải thích ra sao, học lý thuyết thì nó là thế, business risk bao gồm gain và loss.
2-A, sử dụng yếu tố kỹ thuật (đã được chứng minh) để đảm bảo sản phẩm làm ra có thể sử dụng được có thể xem là cách để mitigation risk.
3- Tớ chẳng hiểu decision model là gì? Cái này trong chapter nào nhỉ? Integration management? Vậy nó có phải là các phương pháp để chọn lựa 1 project không?
4- D, các thuật ngữ ở đây có vẻ là của 3rd edition, tớ có thể đoán đôi chút, và chọn đáp án D
5-D - external-unpredictable risk là các rủi ro bên ngoài không thể biết trước, còn inflation thì có thể dự đoán được dựa trên các phân tích.
6-C - Hic, cái này tớ cũng không biết giải thích luôn, chỉ biết rằng khi làm việc thì có gặp cái gọi là standard of material purchase rồi, tạm hiểu là nó liên quan tới việc purchase sao cho storage có hiệu quả.
7-A
8-C - list of identified risks được thực hiện trong process Identify risk, còn ở đây Scope of statement không bao gồm nội dung của list of risks.
 

ductamftu

Well-known member
Đáp án được bôi xanh ở trên. Riêng câu 6 em không có đáp án :(. Các bác có ý kiến gì không?
 

ductamftu

Well-known member
1-D, hì, tớ chẳng biết giải thích ra sao, học lý thuyết thì nó là thế, business risk bao gồm gain và loss.
2-A, sử dụng yếu tố kỹ thuật (đã được chứng minh) để đảm bảo sản phẩm làm ra có thể sử dụng được có thể xem là cách để mitigation risk.
3- Tớ chẳng hiểu decision model là gì? Cái này trong chapter nào nhỉ? Integration management? Vậy nó có phải là các phương pháp để chọn lựa 1 project không?
4- D, các thuật ngữ ở đây có vẻ là của 3rd edition, tớ có thể đoán đôi chút, và chọn đáp án D
5-D - external-unpredictable risk là các rủi ro bên ngoài không thể biết trước, còn inflation thì có thể dự đoán được dựa trên các phân tích.
6-C - Hic, cái này tớ cũng không biết giải thích luôn, chỉ biết rằng khi làm việc thì có gặp cái gọi là standard of material purchase rồi, tạm hiểu là nó liên quan tới việc purchase sao cho storage có hiệu quả.
7-A
8-C - list of identified risks được thực hiện trong process Identify risk, còn ở đây Scope of statement không bao gồm nội dung của list of risks.
Em xin phép tổng kết lại chút rồi nhờ các bác làm rõ thêm mấy câu highlighted nhé:
Câu 1: Đúng
Câu 2: Đáp án là có cả "Purchasing insurance" --> vậy việc mua bảo hiểm có phải là mitigation risk?
Câu 3: Đúng là phần "Project Selection" đó!
Câu 4: Khả năng đúng là của V3, sang V4 thì nó chuyển động từ lên trước thành ---> C. Define Scope, Estimate Activity Durations, Determine Budget. Ý nghĩa tương tự.
Câu 5: Chuẩn
Câu 6: Cần giải thích thêm, em cũng không hiểu câu này :(
Câu 7: Câu hỏi không có phần distribution
Câu 8: Chuẩn
 

demigarcon

Nhà truyền đạo
Câu 2 đáp án chỉ có thể là A vì mua insurance là transfer risk sang người khác rồi chứ không phải mitigation (giảm thiểu rủi ro) nữa.

Thanks bác nhắc dùm câu 7, không có distribution, hehe. Hic, câu 4 tớ làm đại, vì chẳng có kiên nhẫn ngồi đổi tên process lại, huhu... Kệ, đằng nào đi thi thì tớ cũng không gặp câu này.
 

ductamftu

Well-known member
Câu 2 đáp án chỉ có thể là A vì mua insurance là transfer risk sang người khác rồi chứ không phải mitigation (giảm thiểu rủi ro) nữa.

Thanks bác nhắc dùm câu 7, không có distribution, hehe. Hic, câu 4 tớ làm đại, vì chẳng có kiên nhẫn ngồi đổi tên process lại, huhu... Kệ, đằng nào đi thi thì tớ cũng không gặp câu này.
Trong PMBOK 4, phần "Procurement Management Plan" trang 325 có đoạn:
"Identifying requirements for performance bonds or insurance contracts to mitigate some forms
of project risk"


Xin mời các bác lên "xới" thảo luận vấn đề: "Insurance được sử dụng để transfer hay mitigate risk? Nếu cả 2 thì trong trường hợp nào là transfer (bảo hiểm toàn phần?), khi nào là mitigate (bảo hiểm một phần?)?"

Phần này em thấy khúc mắc quá, vì trong phần "Transfer" trang 303 - PMBOK có liệt kê ví dụ về transfer trong đó có "the use of insurance".
 

ThanhLE

Super Moderator
Bbảo hiểm toàn bộ => transfer, còn nếu bảo hiểm một phần =>mitigate
 

demigarcon

Nhà truyền đạo
Tớ vẫn cho rằng insurance nằm trong phần transfer risk chứ không phải mitigation vì mitigation là khi project vẫn bị ảnh hưởng, có điều giảm thiểu mà thôi, còn transfer là những rủi ro được đảm bảo không bị ảnh hưởng (về tiền của chẳng hạn). Riêng nói tới bảo hiểm toàn phần và một phần thì demi không có ý kiến vì nếu xét sâu xa hơn chắc là sẽ phải đi sâu tìm hiểu vào risk management nữa mà mục tiêu trước mắt thì tớ chưa có nhu cầu, hehe.

Trở lại câu hỏi, nếu đề bài cho 1 đáp án gộp cả A và B thì tớ sẽ chọn đáp án đó, riêng ở đây, tách A và B ra thành 2 đáp án nên tớ sẽ chỉ chọn A.
 

ductamftu

Well-known member
Risk and Insurance

Sau khi tham khảo một số bài viết và sách về quan hệ giữa risk và insurance, em có tổng kết lại như sau:

Mua bảo hiểm là transfer toàn bộ risk của phần được mua bảo hiểm. Mua bao nhiêu là transfer bấy nhiêu cho công ty bảo hiểm. Phần còn lại (không được mua bảo hiểm) thì không được transfer.

Vì vậy, với một activity mà mua bảo hiểm cho 80% giá trị của activity đó thì nghĩa là chúng ta đã transfer toàn bộ 80% risk của activity đó cho công ty bảo hiểm. 20% risk còn lại không được transfer. Điều đó có nghĩa là: Nhìn vào việc mua bảo hiểm (80%), risk đã được transfer toàn bộ, nhìn vào activity thì risk đã được mitigate (reduce) từ 100% xuống còn 20%.

Tóm lại, mua bảo hiểm là transfer risk (cho những phần được bảo hiểm).
 

aube

Nhà truyền đạo
Vì vậy, với một activity mà mua bảo hiểm cho 80% giá trị của activity đó thì nghĩa là chúng ta đã transfer toàn bộ 80% risk của activity đó cho công ty bảo hiểm. 20% risk còn lại không được transfer. Điều đó có nghĩa là: Nhìn vào việc mua bảo hiểm (80%), risk đã được transfer toàn bộ, nhìn vào activity thì risk đã được mitigate (reduce) từ 100% xuống còn 20%.

Tóm lại, mua bảo hiểm là transfer risk (cho những phần được bảo hiểm).

Giá trị của activity là gì??? Có phải là cost của activity đó ko? Theo anh hiểu là mua bảo hiểm là để cover lại phần impact khi risk xuất hiện. Ví dụ rủi ro thiên tai có thể làm thiệt hại 1 tỉ đồng. Mua bảo hiểm ở đây được hiểu là cover phần impact của risk, tức là công ty bảo hiểm sẽ trả cho mình 1 tỉ đồng nếu có thiên tai xuất hiện gây ảnh hưởng dự án, chứ không phải là trả cho cái cost của activity đâu.
 

ductamftu

Well-known member
Giá trị của activity là gì??? Có phải là cost của activity đó ko? Theo anh hiểu là mua bảo hiểm là để cover lại phần impact khi risk xuất hiện. Ví dụ rủi ro thiên tai có thể làm thiệt hại 1 tỉ đồng. Mua bảo hiểm ở đây được hiểu là cover phần impact của risk, tức là công ty bảo hiểm sẽ trả cho mình 1 tỉ đồng nếu có thiên tai xuất hiện gây ảnh hưởng dự án, chứ không phải là trả cho cái cost của activity đâu.
Cái này còn tùy thuộc vào loại hình bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm bác ạ. Không phải nhất thiết là impact đâu! Bảo hiểm người ta quan tâm đến cái gọi là "giá trị bảo hiểm", chứ không quan tâm trực tiếp tới impact. Em nói "giá trị của activity" ở đây chủ đích nói tới "giá trị bảo hiểm" được định giá trong trường hợp người đó mua bảo hiểm 100% thôi. Để dùng từ chính xác thì nó hơi khó, trong thực tế giá trị này tùy vào ngành nghề sẽ do một đội ngũ chuyên gia định giá, thẩm định bảo hiểm làm.
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top