Tóm tắt nội dung ngày 05/07/2011

aube

Nhà truyền đạo
Tán phét:

Các bài tập đã làm tối hôm qua
Chương 2
Rita
13: học thuộc đáp án, giải thích không thỏa đáng

14: MBO works only if it is supported by management. Câu này các bác nhớ học thuộc trong sách.

15: recurring process

16: project not well organized, lose control, no clear deliverables => need to adopt a life cycle approach to the project. Cần một life cycle aproach được hiểu như quy trình quản lý dự án.

17 Manufacturing => là process, không phải project

Road Trip

7: Ôn lại khái niệm NPV. Keyword NPV và underway

9:

11:

16: Ôn lại khái niệm Payback period
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top